GİZLİLİK VE GÜVENLİK POLİTİKASI1.TARAFLAR
Online Rezervasyon Modülünü kullanarak, Otel ya da acentelere gelerek konaklama hizmeti satın alan kişi/kişiler (Bundan böyle “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır.) Aşağıda yer alan kurallara uymayı kabul etmektedir.


2.SÖZLEŞMENİN KONUSU VE HİZMETİN KAPSAMI
MÜŞTERİ’nin satın aldığı hizmet ve hizmetin kapsamı kendisine işbu satış kuralları ile birlikte teslim edilen voucher da (otele giriş belgesi) ve broşürde belirtilmektedir.


3.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
a. MÜŞTERİ, satın aldığı hizmetin niteliklerini içeren broşürü okuyup bilgi sahibi olduğunu kabul etmektedir.


b. MÜŞTERİ, kendisi ile beraber seyahate katılacak olan diğer kişiler adına da iş bu konaklama satış kurallarını kabul ettiğini ve bu anılan kişilerin ad-soyad, tc kimlik no, kredi kartı gibi seyahate katılmasını sağlayacak olan bilgilerini doğru vermekle yükümlü olduğunu, kendisine yapılan ön bilgilendirme ve broşür kapsamı hakkında diğer katılımcılara da bilgi vermekle yükümlü ve sorumlu olduğunu, kendisine verilen broşürün katılımcılara da verilmiş sayıldığını kabul etmektedir. Bu kapsamda çıkacak herhangi bir ihtilafta sözleşmenin tarafı olan müşteri yasal sorumlu olduğunu gayri kabili kabul, beyan ve taahhüt eder.


c. MÜŞTERİ, bagaj ve içeriği ile ilgili her türlü sorumluluğun kendisine ait olduğunu; yanında bulunan eşyaları takip ve kontrol etmekle yükümlü olduğunu, kaybolan, hırsızlık konusu olan, zayi olan eşyalardan OTEL’in ve/veya çalışanlarının hukuki ve/veya cezai hiçbir sorumluluğunun bulunmadığını, belirtilen nedenlerle OTEL’e ve/veya OTEL çalışanlarına karşı talepte bulunmayacağını kabul eder.


d. Müşteri imzası ile konaklayacağı tesisin tabi olduğu yasa ve teamüllere uymakla yükümlü olduğunu; tesis yetkililerince satın alınan hizmetle ilgili olarak bildirilen kurallara uyacağını, üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atmayacağını ve üçüncü kişilerin can ve mal güvenliğini/bütünlüğünü tehlikeye atması halinde doğabilecek maddi/manevi, hukuki/cezai tüm zararlardan şahsen ve birinci derecede sorumlu olacağını, aksi halde OTEL’in söz konusu hizmeti ifa etmeyeceğini ve bu nedenle MÜŞTERİ’nin iade hakkının bulunmadığını kabul etmektedir.


e. MÜŞTERİ satın aldığı konaklama hizmetinin kapsamı dışında alacağı ekstra yiyecek-içecek, kişisel harcamalar ve tanımlı hizmet dışı tüm mal ve hizmetlerin bedelinin kendisi tarafından ödeneceğini kabul etmektedir.


f. İfa edilen hizmetin ayıplı olduğundan bahisle hizmeti kullanmayı sonlandırması halinde iş birliği yapma ve özenli davranma borcu gereği OTEL yetkilisine ve konakladığı otele sona erme sebeplerini yazılı olarak bildireceğini, aksi halde hizmeti alıp kullanmış addolunacağını kabul eder.


g. MÜŞTERİ’nin kusuru, üçüncü bir kişinin beklenmeyen ve önlenemez bir davranışı, mücbir sebep (olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar vb.) gibi durumlarda; OTEL’in/acentesinin/bağımsız hizmet sağlayıcısının gereken tüm özeni gösterdiği halde öngörülemeyen ve engellenemeyen bir olayın meydana gelmesi hallerinde MÜŞTERİ’nin tazminat hakkı doğmayacaktır.


h. İşbu sözleşmeye konu hizmetin ifasından sonra MÜŞTERİ’nin konaklama bedelini ödemek için kullandığı kredi kartının OTEL’in kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması iddiası ile ilgili banka veya finans kuruluşunun hizmet bedelini OTEL’e ödememesi halinde MÜŞTERİ, itiraz edilen hizmet bedelinden ve her türlü zarardan rezervasyon tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte sorumlu olacaktır.